More Website Templates @ TemplateMonster.com - Mrach 03, 2012!

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

1. zaświadczenie ze Spółdzielni, z którego będzie wynikało, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Sprzedającemu; jeśli umowa sprzedaży będzie zawierała również wniosek o założenie dla prawa księgi wieczystej, zaświadczenie to musi zawierać opis lokalu – skład, kondygnację, oraz nr księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu na którym znajduje się budynek.

2. odpis zwykły księgi wieczystej, w przypadku gdy dla lokalu została założona księga wieczysta, lub nr księgi wieczystej

3. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. decyzja przydziałowa, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)

4. w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia - zaświadczenie wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie; dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku

5. dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, NIP, odpis KRS osób prawnych)

6. dodatkowo zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

Na etapie przygotowywania aktu notarialnego notariusz może posługiwać się kopiami powyższych dokumentów, przekazanymi przez strony osobiście, drogą elektroniczną, zaś w chwili podpisywania aktu notarialnego notariusz wymaga przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów. Część z nich notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego, cześć zwraca stronom, część zaś jest przekazywana do sądu.