More Website Templates @ TemplateMonster.com - Mrach 03, 2012!

Akt poświadczenia dziedziczenia

1. akt zgonu spadkodawcy

2. wszystkie testamenty spadkodawcy, o ile zostały sporządzone

3. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego)

4. zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego, wydawane przez urząd gminy (zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie)

5. dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL)

6. odpisy ksiąg wieczystych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku, lub nr ksiąg wieczystych

Na etapie przygotowywania aktu notarialnego notariusz może posługiwać się kopiami powyższych dokumentów, przekazanymi przez strony osobiście, drogą elektroniczną, zaś w chwili podpisywania aktu notarialnego notariusz wymaga przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów. Część z nich notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego, cześć zwraca stronom, część zaś jest przekazywana do sądu.