More Website Templates @ TemplateMonster.com - Mrach 03, 2012!

Czynności

Zakres pracy Notariusza regulowany jest przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.).

Zgodnie z art. 79 powołanej ustawy Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Zgodnie z art. 3 powołanej ustawy czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii, a w innym miejscu jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Przykładowo są to następujące okoliczności - gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej ze względu na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w Kancelarii bądź gdy notariusz protokołuje przebieg zgromadzeń Spółek handlowych czy innych zebrań odbywających się poza siedzibą Kancelarii.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Stosownie do art. 80 ustawy Prawo o notariacie notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Wyjaśnienia te udzielane są nieodpłatnie.

Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie. Stawki wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ustawy prawo o notariacie jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz dokonując czynności, z którymi związane jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera opłatę sądową wyliczoną zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 90 poz. 594 ze zm.), którą następnie przekazuje na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 101 poz. 649 ze zm.) Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku dokonywanych przez niego czynności w formie aktu notarialnego. Do jego obowiązków należy obliczenie, pobór, a następnie odprowadzenie podatku na właściwy rachunek urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 10 ust. 3 powołanej ustawy obowiązkiem Notariusza jest uzależnienie dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.