More Website Templates @ TemplateMonster.com - Mrach 03, 2012!

Samodzielny lokal mieszkalny

1. odpis zwykły księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej

2. dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)

3. w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia - zaświadczenie wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie; dotyczy to także sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 roku

4. dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego i data jego ważności, PESEL, NIP, odpis KRS osób prawnych)

5. dodatkowo:

  • zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
  • zaświadczenie, z którego wynika, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
  • potwierdzenie zapłaty podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste)
  • w przypadku Sprzedających prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Na etapie przygotowywania aktu notarialnego notariusz może posługiwać się kopiami powyższych dokumentów, przekazanymi przez strony osobiście, drogą elektroniczną, zaś w chwili podpisywania aktu notarialnego notariusz wymaga przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów. Część z nich notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego, cześć zwraca stronom, część zaś jest przekazywana do sądu.